REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

23.2.2023
 
Tietosuojalain EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.
 
Rekisterinpitäjä
Suomen Viherpeukalot Oy
Jyrääntie 55, 45360 Valkeala
(05) 750 1100
Y-tunnus 0684228-4
 
Rekisterin hoitaja
Suomen Viherpeukalot Oy
asiakaspalvelu@viherpeukalot.fi
(05) 750 1100
Vastuuhenkilö: Kimmo Hirvonen
 
Rekisterin nimi
Suomen Viherpeukalot Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri.
 
 
Rekisterissä olevien tietojen käyttötarkoitus ja henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuus
 
Tietoja käsitellään asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen eri kanavissa tapahtuvaan hoitamiseen, hallinnointiin, analysointiin ja kehittämiseen kuten
 

 • sovittujen palvelujen tuottamiseen
 • tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen
 • tilastollisiin tarkoituksiin
 • tilattujen/ostettujen tuotteiden tai palvelujen toimittamiseen asiakkaalle
 • asiakassuhteen ylläpitoon
 • tunnistautumista/rekisteröitymistä varten
 • laskutusta ja maksujen hallintaa varten
 • palautus-, reklamaatio- ja takuuasioiden hoitamista varten
 • tietojen pitämiseksi oikeina ja ajantasaisina
 • ostohistorian seuraamisen mahdollistamiseksi
 
Tietoja voidaan käyttää myös asiaviestintään, mainontaan, markkinoinnin kohdistamiseen asiakkaille, suoramarkkinointiin sekä sähköiseen suoramarkkinointiin, mikäli asiakas on antanut siihen suostumuksensa.
 
Erilaisten kilpailujen ja kampanjoiden yhteydessä saatuja tietoja voidaan käyttää mainontaan/markkinointiin sekä kampanjan säännöissä ja ehdoissa kerrottuihin tarkoituksiin.
 
Sähköinen suoramarkkinointi
 
Sähköinen suoramarkkinointi kattaa mm. sähköpostit, tekstiviestit ja kuva- tai ääniviestit.
Sähköistä suoramarkkinointia lähetetään vain asiakkaan suostumuksella (ei koske asiaviestintää). Asiakas on voinut antaa suostumuksensa sähköiseen markkinointiin nettisivujemme lomakkeella, rekisteröityessään, tilauksen yhteydessä, puhelimitse, tilauskupongilla tai jonkin kampanjan yhteydessä. Asiakas voi muokata voimassa olevia markkinointilupia tai perua suostumuksensa milloin tahansa omassa verkkokaupan asiakastilissä, ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun tai markkinointiviesteissä olevien linkkien kautta.
 
Tavallinen suoramarkkinointi
 
Tavallinen suoramarkkinointi kattaa kaiken muun paitsi sähköisen suoramarkkinoinnin, kuten esimerkiksi kirjepostin ja puhelinmarkkinoinnin. Tavallista suoramarkkinointia voidaan kohdistaa asiakkaaseen ilman etukäteistä suostumusta niin kauan kuin asiakas ei ko. markkinointia kiellä.
Asiakkaalla on oikeus kieltää tavallinen suoramarkkinointi ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.
 
Säännönmukaiset tietolähteet
 
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta itseltään. Asiakasrekisteriin tallennetaan ne tiedot, jotka asiakas on antanut esimerkiksi rekisteröityessään, tilauksen teon yhteydessä, verkkokaupan asiakastilissä, tilauskupongilla, puhelimitse, sähköpostitse tai jonkin kampanjan
yhteydessä.
 
Käsittelyn oikeusperusteet (GDPR artikla 6 (1), alakohdat a, b, c ja f) 
 
Käsittely on lainmukaista, jos vähintään yksi seuraavista edellytyksistä täyttyy:
 
a) Rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten.
b) Käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä.
c) Käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.
f) Käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi, paitsi milloin henkilötietojen suojaa edellyttävät rekisteröidyn edut tai perusoikeudet ja -vapaudet syrjäyttävät tällaiset edut, erityisesti jos rekisteröity on lapsi.
                     
Rekisterin sisältö
 
Tilaus- ja rekisteröitymistiedot
 
Asiakasrekisteri sisältää seuraavia tietoja:
 
 • etunimi
 • sukunimi
 • lähiosoite
 • postinumero
 • postitoimipaikka
 • puhelinnumero
 • sähköpostiosoite
 
Asiakkaalta voidaan pyytää myös henkilötunnus laskutusoikeutta/luottosopimusta varten, jolloin tarkistetaan luottotiedot (vain syntymäaika tallennetaan rekisteriin).
 
Näiden lisäksi rekisteriin tallennetaan
 
 • tieto sähköposti-, tekstiviesti- ja suoramarkkinointiluvista
 • tilaustiedot ja -historia
 • asiakasnumero
 • asiakastietojen luonti- ja viimeisin muokkauspäivämäärä
 • ip-osoite
 
Rekisterissä olevia asiakastietoja säilytetään toistaiseksi eli asiakassuhteen päättymiseen asti.  Mikäli asiakastiedoissa ei ole tilaushistoriaa, markkinointilupia tai jotakin muuta asiakassuhteen ylläpitämiseen tarvittavaa tietoa, poistetaan tiedot kokonaisuudessaan (tarkistus tehdään vuosittain).
 
Rekisterin hallinta ja käyttöoikeus
 
Rekisteriä voivat käyttää ja muokata ainoastaan määrätyt Suomen Viherpeukalot Oy:n työntekijät sekä Suomen Viherpeukalot Oy:n lukuun toimivat ulkopuoliset henkilöt, joilla on rekisterin käyttöoikeus.
 
Tietojen luovutukset
 
Luovutamme joitakin välttämättömiä tietoja kolmansille osapuolille toimituksen takaamiseksi sekä luottopäätöksen yhteydessä luottoa myöntävälle taholle.
 
Asiakkaiden henkilötietoja voidaan luovuttaa rekisterinpitäjän kanssa sopimuksen tehneille yrityksille ei sähköisiin suoramarkkinointitarkoituksiin. Niiden asiakkaiden henkilötietoja ei luovuteta, jotka ovat suoramarkkinoinnin kieltäneet. Asiakkaalla on oikeus kieltää ko. suoramarkkinointi ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.
 
Säännönmukaisia tietojen luovutuksia tai tietojen siirtoa EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ei ole.
 
Tarvittaessa luovutamme tietoja myös viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa.
 
Rekisterin suojauksen periaatteet
 
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisteri sijaitsee salatulla palvelimella sekä internetpohjaisessa palvelussa, joka on suojattu SSL-protokollan avulla.
 
Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.
 
Tarkastus- ja korjausoikeus sekä oikeus tietojen poistamiseen
 
Asiakkaalla on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Asiakkaalla on oikeus vaatia virheellisen henkilötiedon korjaamista ja oikeus saada tietonsa poistetuksi rekisteristä. Tarkastus-, korjaus- tai poistopyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna asiakaspalveluumme joko sähköpostitse tai kirjeitse. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).
 
Joissakin tapauksissa kaikkea tietoa ei välttämättä pystytä kokonaan poistamaan, mutta se voidaan anonymisoida järjestelmistä, jolloin sitä ei pystytä enää kohdistamaan asiakkaaseen, mutta tieto on välttämätöntä esimerkiksi liiketoiminnan raportointia/tilastointia ja seurantaa varten.
 
Rekisteröidyillä on tietosuoja-asetuksen edellytysten täyttyessä oikeus myös pyytää käsittelyn rajoittamista, vastustaa käsittelyä sekä oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.
 
Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
 
Rekisteröitynyt asiakas voi päivittää omia yhteystietojaan sekä markkinointilupia omassa Asiakastilissään. Tietoja voi päivittää myös ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.
 
Osoitetietoja voidaan myös päivittää yleisistä rekistereistä kuten väestötietojärjestelmästä.
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Suomessa valvontaviranomainen on tietosuojavaltuutetun toimisto.
 
Evästeet
 
Käytämme sivustollamme evästeitä (”Cookies”). Evästeiden tarkoitus on ennen kaikkea helpottaa sivustomme verkkoliikenteen analysointia ja parantaa asiakkaan käyttökokemusta. Käytämme evästeitä myös toimintamme kehittämiseen sekä markkinointiin, markkinoinnin kohdentamiseen ja mainonnan tehon mittaamiseen.
 
Eväste on lyhyt tekstitiedosto, jonka verkkopalvelin tallentaa käyttäjän käyttämään laitteeseen. Evästeitä on kahdenlaisia – pitkäkestoisia ja lyhytkestoisia. Eväste voidaan siis tallentaa käyttäjän laitteelle ns. pysyvästi (asetettuun aikarajaan asti) tai se voidaan poistaa palvelun käytön jälkeen (eväste tallentuu vain nettisivulla vierailun ajaksi).
 
 Evästeiden avulla kerätään muun muassa seuraavia tietoja:
 
 • käyttäjän IP-osoite
 • päivämäärä ja kellonaika
 • käytetyt/vieraillut sivut
 • selaintyyppi
 • mistä verkko-osoitteesta käyttäjä on tullut kyseiselle verkkosivulle
 • miltä palvelimelta käyttäjä on tullut verkkosivulle
 • mistä verkkotunnuksesta käyttäjä on tullut verkkosivulle.
 
Käyttäjää ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla, eikä sivustomme voi tietää esimerkiksi käyttäjän sähköpostiosoitetta, ellei käyttäjä itse ole sitä sivustolla/meille antanut. Yksityisyydensuojaa koskeva lainsäädäntö ja rekisteriseloste huomioon ottaen voidaan evästeiden avulla saatua tietoa liittää käyttäjältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin tietoihin rekisteriselosteessa kuvatuin tavoin.
 
Viherpeukaloiden verkkosivuilla käytetyt evästeet eivät ole haitallisia eivätkä jaa viruksia tai haittaohjelmia.
 
Esimerkkejä käyttämistämme evästeistä:
 
 • Viherpeukaloiden omat, palveluiden toiminnalliset evästeet, jotka mahdollistavat sivustojen toiminnallisuuden kuten rekisteröitymisen, kirjautumisen, ostoskorin hallinnan/tallentamisen, henkilökohtaiset asetukset, käyttäjien istuntojen hallinnan.
 • Analytiikkajärjestelmien evästeet, joita käytetään sivustojen ja niiden osien käytön analysointiin liiketoimintamme raportointia, tuotekehitystä ja käyttökokemuksen parantamista varten.
 • Mm. Google Analytics: Google lähettää ja tallentaa evästeiden tuottamat tiedot verkkosivuston käytöstäsi palvelimilleen. Google käyttää keräämäänsä tietoa analysoidakseen käyttäjän asioimista sivustolla, laatii palveluntarjoajalle raportteja sivustolla tapahtuneista aktiviteeteista ja tarjoaa sivuston ja internetin käyttöön liittyviä palveluita. Lue lisää Googlen tietosuojakäytännöistä >>
 • Käytämme evästeitä myös markkinointia ja sen kohdentamista varten. Kyseisen toiminnan avulla pystytään kohdistamaan meidän sivuillamme käyneille ja meidän tuotteistamme kiinnostuneille asiakkaille mainoksia mm. Googlessa ja Facebookissa sekä yhteistyökumppaniemme sivuilla esimerkiksi bannerimainonnan avulla.

 
Voit poistaa selaimesi tallentamat evästeet selaimen asetuksista. Evästekielto on aina selain- ja laitekohtainen. Mikäli päätät torjua evästeet, et voi täysin hyödyntää Viherpeukaloiden verkkopalveluja.
 
Alla linkkejä evästeiden poistoon yleisimmissä selaimissa:
Internet Explorer
Chrome
Mozilla Firefox
Safari
 
Evästeitä voit hallita myös seuraavan linkin kautta:
http://www.youronlinechoices.com/fi/
 
Rekisterinpitäjä pidättää oikeuden päivittää ja muuttaa tätä rekisteri- ja tietosuojaselostetta. Lainsäädännön niin vaatiessa ilmoitamme siitä rekisteröidyille.
 
 
 
REKISTERISELOSTE TOIMITILOJEN JA ALUEEN KAMERAVALVONNASTA
 
Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.
 
Rekisterinpitäjä
Suomen Viherpeukalot Oy
Jyrääntie 55, 45360 Valkeala
(05) 750 1100
Y-tunnus 0684228-4
 
Rekisterin hoitaja
Suomen Viherpeukalot Oy
asiakaspalvelu@viherpeukalot.fi
(05) 750 1100
Vastuuhenkilö: Kimmo Hirvonen
 
Rekisterissä olevien tietojen käyttötarkoitus
 
Henkilötietoja käsitellään järjestyksenpidon ja turvallisuuden varmistamiseksi sekä rikos-, vahinko- tai onnettomuustilanteiden selvittämiseksi Suomen Viherpeukalot Oy:n toimitiloissa, kiinteistöissä ja ulkoalueilla.
 
Henkilötietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun.
 
Säännönmukaiset tietolähteet
 
Kameravalvontajärjestelmä, joka muodostuu rekisterinpitäjän toimitilojen, kiinteistöjen ja ulkoalueiden tallentavista valvontakameroista.
 
Rekisterin sisältö
 
Kameravalvontajärjestelmän tallentamat kuvatallenteet. Järjestelmään rekisteröityy niiden henkilöiden kuvat, jotka liikkuvat ja oleskelevat Suomen Viherpeukalot Oy:n ulkoalueilla, puutarhamyymälässä tai muissa toimitiloissa.
 
Kuvattavia informoidaan kuvauspaikoilla näkyvillä ilmoituksilla.
 
Tietojen säilytysaika
 
Tallenteet säilytetään enintään kuukauden ajan. Tietoja voidaan kuitenkin säilyttää pidempään viranomaisten pyynnöstä.
 
Rekisterin hallinta ja käyttöoikeus
 
Rekisteriä voivat käyttää ja muokata ainoastaan määrätyt Suomen Viherpeukalot Oy:n työntekijät.
 
Säännönmukaiset tietojen luovutukset
 
Säännönmukaisia tietojen luovutuksia tai tietojen siirtoa EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ei ole.
 
Tarvittaessa luovutamme tietoja viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa.
 
Rekisterin suojauksen periaatteet
 
Rekisterinpitäjän tilat, joissa käsitellään henkilötietoja, on suojattu hälytysjärjestelmillä. Tallenteet säilytetään lukituissa tiloissa ja ne on suojattu käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla.  Vain erikseen nimetyt, käyttöoikeuden saaneet henkilöt, pääsevät niihin käsiksi.
 
Rekisteröidyn oikeudet
 
Henkilöllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Henkilöllä on riittävän tarkan ja yksilöidyn tarkastuspyynnön tehtyään oikeus saada tietoonsa itseään koskevat, tallenteiden sisältämät tiedot tietosuoja-asetuksessa tarkemmin määritellyin oikeuksin ja rajoituksin. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella: Suomen Viherpeukalot Oy, Jyrääntie 55, 45360 Valkeala.
 
Tarkastuspyynnön vastaus toimitetaan tarkastuspyynnön esittäneelle postitse. Tarkastuspyynnöstä peritään kohtuullinen korvaus, mikäli edellisestä tarkastuksesta on kulunut vähemmän kuin yksi vuosi.
 
Pyrimme ratkaisemaan mahdolliset erimielisyydet ensisijaisesti suoraan rekisteröityjen kanssa. Mikäli asiakas katsoo, että emme ole käsitelleet henkilötietoja lainmukaisesti, asiakas voi tehdä valituksen tietosuojaviranomaiselle.
 
Rekisterinpitäjä pidättää oikeuden päivittää ja muuttaa tätä rekisteri- ja tietosuojaselostetta. Lainsäädännön niin vaatiessa ilmoitamme siitä rekisteröidyille.